Studiebesök

Building Sustainability 18 arrangerar spännande studiebesök till tre högintressanta projekt om hållbar samhällsbyggnad i Stockholm. Välj något av dessa tre studiebesök när du anmäler dig. Studiebesöken kostar 300 kronor exkl. moms.

Upphämtningsplats för bussfärd till studiebesöken är ännu ej bestämd, men blir på en central plats i Stockholm City. Om du anmäler dig till studiebesöken kommer du informeras via mejl om upphämtningsplatsen i god tid före konferensen.

Samtliga studiebesök genomförs den 26 oktober.

Studiebesök 1 – fullbokat!

Seminarium om hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Seminarium på projektkontoret kl. 9:00 – 11:00. Avresa 8:30.

Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilerat område, med uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta det växande behovet av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

Under en förmiddag berättar Norra Djurgårdsstadens experter om arbetet med krav och uppföljning, dialoger, tävlingar och innovationsupphandlingar för att bygga en hållbar stadsdel i framkant. Du har möjlighet att ställa frågor och höra om resultat från utvärderingar av energiåtgång, ekosystemtjänster, gröna p-tal med mera. Vill du gå på en guidad visning i området så kan du anmäla dig till eftermiddagens rundvandring. Innan rundvandringen serveras en enklare lunch.

Rundvandring i Norra Djurgårdsstaden

Studiebesök kl. 12:00 – 14:00

I Norra Djurgårdsstaden ska 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser byggas fram till 2030 och de ambitiösa hållbarhetsmålen genomsyrar planering och byggande i ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. År 2030 ska Norra Djurgårdsstaden vara en fossilbränslefri stadsdel och koldioxidutsläppen ska understiga 1.5 ton per person och år till 2020 vilket ställer mycket höga krav under hela processen. Under eftermiddagen erbjuder vi en fantastisk rundvandring i Norra Djurgårdsstaden där du kommer se både spännande arkitektur, nya tekniska lösningar, vackra omgivningar och det allra senaste inom hållbar stadsutveckling.

Studiebesök 2

Seminarium om smarta lösningar i EU-projektet GrowSmarter

Seminarium på projektkontoret kl. 9:00 – 11:00. Avresa 8:30.

GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt. Med tolv hållbara smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas.

Målet med projektet är:

  • Förbättrad livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur och samtidigt 1500 nya arbetstillfällen
  • Minskad energianvändning och minskade växthusgasutsläpp med 60 procent

Under förmiddagen arrangeras ett fördjupningsseminarium inom GrowSmarter. På plats i visningslokalen i Årsta kommer vi gå igenom de avancerade tekniklösningarna som testas i området runt Valla Torg och Slakthusområdet. På seminariet deltar representanter från staden och de företag som är med i projektet. Extra fokus läggs på att visa upp mätresultat och förmedla de lärdomar som gjorts under vägen. Det kommer bli möjlighet till diskussion och frågor för att fördjupa oss i hur det fungerar. Vill du gå på en guidad visning i områdena så kan du anmäla dig till eftermiddagens rundvandring. Innan rundvandringen serveras en enklare lunch.

GrowSmarter – rundvandring i projektområdena

Studiebesök kl. 12:00 – 14:00

Under studiebesöket besöker vi Stockholms demonstrationsområden – Valla Torg, Slakthusområdet och Västberga. Vi gör en rundvandring i områdena där målet är att minska energianvändningen med 60 % och reducera växthusgasutsläpp med 60%. Vi får se smarta system för sophantering och sopsortering, solenergiproduktion och hållbara mobilitetslösningar i ett av Europas pågående projekt för smarta städer.

Studiebesök 3

Seminarium om Slussen – En ny mötesplats med bättre vattenreglering och klimatanpassning

Studiebesök kl. 09.00 – 12.30.

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare, en attraktiv mötesplats där människor vill stanna kvar och inte som nu – ett ställe man möts vid, för att sedan gå vidare. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen.

Under förmiddagen arrangeras ett fördjupningsseminarium om slussenprojektets arbete med vattenregleringen och klimatanpassning. Under studiebesöket ingår en guidad utblick över projektområdet. Förmiddagen avslutas med en enklare lunch och mingel.

På seminariet presenteras arbetet med att hantera de oacceptabelt stora översvämningsriskerna i Mälardalen. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön. En ny reglering har därför varit nödvändig att ta fram. Utmaningen med att utforma en ny reglering för Mälaren har bland annat handlat om att det är många intressen som ska samspela. Förutom att slussenanläggningen och regleringen av Mälaren måste vara klimatanpassat så måste också hänsyn tas till behoven hos sjöfart, jordbruk, infrastruktur och djur- och växtliv. Att nå förståelse och samsyn hos parterna har varit ett av målen för arbetet med att ta fram en reglering.